hito1hito2hito3

4級の文型
Grammar Level JLPT 4

です    わたしは がくせいです。
desu    Watashi wa gakusei desu.

     わたし がくせいです。
mo     Watashi mo gakusei desu.

に     6に おきます。
ni     6-ji ni okimasu.

へ     とうきょうへ いきます。
e     Toukyou e ikimasu.

     バス いきます。
de     Basu de ikimasu.

を     ごはんを たべます。
o     Gohan o tabemasu.

     かぞく おおさかへ いきました。
to     Kazoku to Oosaka e ikimashita.

     くつ かばんを かいました。
to     Kutsu to kaban o kaimashita.

から    9から はたらきます。
kara    9-ji kara hatarakimasu.

まで    5まで はたらきます。
made    5-ji made hatarakimasu.

ません   いっしょに ごはんを たべません
masen ka   Issho ni gohan o tabemasen ka?

あります   ほんが あります
arimasu    Hon ga arimasu.

います    こどもいます
imasu    こども ga imasu.

が     すしは たかいですが、おいしいです。
ga     Sushi wa takai desu ga, oishii desu.

は     おとうとは いません
wa     Otouto wa imasen.

から    おかねが ありませんから、いきません。
kara    O-kane ga arimasen kara, ikimasen.

ね     「この りょうりは おいしいですね。」「そうですね。」
ne     "Kono ryouri wa oishii desu ne." "Sou desu ne."

よ     「この レストラン おいしいですよ。」「そうです。」
yo     "Kono resutoran mo oishii desu yo." "Sou desu ka."

ましょう   こうえんへ いきましょう。
ma-shou    Kouen e ikima-shou.

ましょう   まどを あけましょう
ma-shou ka   Mado o akema-shou ka?

にいきます   こうえんへ あそびに いきます。
ni ikimasu   Kouen e asobi ni ikimasu.

ほしい    ともだちが ほしいです。
hoshii    Tomodachi ga hoshii desu.

たいです   おさけを のみたいです。
tai desu   O-sake o nomi-tai desu.

〜より〜ほうが  じてんしゃより くるまの ほうが はやいです。
 yori hou ga  Jitensha yori kuruma no hou ga hayai desu.

のなかで   スポーツの なかで サッカーが いちばん すきです。
no naka de   Supootsu no naka de sakkaa ga ichiban suki desu.

や     ふくや かばんを かいました。
ya     Fuku ya kaban o kaimashita.

なります   さむく なりました
narimasu   Samuku narimashita.

ください   かんじを おしえてください
te-kudasai   Kanji o oshiete-kudasai.

います   いま しんぶんを よんでいます
te-imasu   Ima shinbun o yonde-imasu.

まだ〜ていません まだ しんぶんを よんでいません
mada te-imasen  Mada shinbun o yonde-imasen.

いいです  ここ たばこを すって いいですか。
te mo ii desu  Koko de tabako o sutte mo ii desu ka?

なくていいです この さくぶんは せんせいに ださなくて いいです。
na-kute mo ii desu Kono sakubun wa sensei ni dasana-kute mo ii desu.

てはいけません  えき たばこを すっては いけません。
te wa ikemasen  Eki de tabako o sutte wa ikemasen.

ないでください  わたしの ペンを つかわないでください
nai-de kudasai  Watashi no pen o tsukawanai-de kudasai.

なければなりません あしたまでに としょかんに ほんを かえさなければ なりません
nakereba narimasen Ashita made ni toshokan ni hon o kaesana-kereba narimasen.

なくてはいけません あしたまでに としょかんに ほんを かえさなくては いけません。
nakute wa ikemasen Ashita made ni toshokan ni hon o kaesanakute wa ikemasen.

こと    わたしの しゅみは えを かく ことです。
koto    Watashi no shumi wa e o kaku koto desu.

ことあります  ちゅうごくへ いった ことあります
koto ga arimasu  Chuugoku e itta こと ga arimasu.

ことができます  おさけを のむ ことが できません。
koto ga dekimasu O-sake o nomu koto ga dekimasen.

まえに    たべるまえに、てを あらいます。
mae ni    Taberu mae ni, te o araimasu.

から    おふろに はいってから、ねます。
te kara    O-furo ni haitte kara, nemasu.

でしょう   この ふくは どうでしょうか。
deshou    Kono fuku wa dou deshou ka?

のが    えいがを みるのが すきです
no ga    Eiga o miru no ga suki desu.

つもり    りゅうがくする つもりです。
tsumori    Ryuugaku-suru tsumori desu.

ん     どう したんですか。
n     Dou shita-n desu ka?

ので    ねつが あるので、やすみます。
node    Netsu ga aru node, yasumimasu.

Grammar List

JLPT Level 4

JLPT Level 3

JLPT Level 2

JLPT Level 1

JLPT Level 4

Kanji Test 1

Kanji Test 2

Katakana Test

Vocabulary Test 1

Vocabulary Test 2

Grammar Test 1

Grammar Test 2

JLPT Level 3

Kanji Test 1

Kanji Test 2

Vocabulary Test 1

Vocabulary Test 2

Vocabulary Test 3

Grammar Test 1

Grammar Test 2

JLPT Level 2

Kanji Test 1

Kanji Test 2

Kanji Test 3

Vocabulary Test 1

Vocabulary Test 2

Grammar Test 1

Grammar Test 2

JLPT Level 1

Kanji Test 1

Kanji Test 2

Vocabulary Test 1

Vocabulary Test 2

Grammar Test 1

Grammar Test 2

Links

日本語教育大学院リスト

Accent Dictionary